TAPOLCA VÁROSI STRANDFÜRDŐ HÁZIRENDJE

Tapolcai Termálstrand Házirend

I. Belépés, általános szabályok

1. A Strand nyitvatartási ideje főszezonban: 9:00-19:00 óra. A főszezon június 01–től augusztus 31-ig tart. Az elő-, és utószezonban történő nyitvatartásról az üzemeltető az időjárás függvényében intézkedik.
2. Az érvényben lévő árakról, kedvezményekről és a nyitva tartás rendjéről a bejárat mellett elhelyezett tábla, valamint az árlista tájékoztat.
3. A Strandpénztár által kiadott jegyek csak a váltás helyén és napján érvényesek. A kiadott jegyek vissza nem válthatók, csak egyszeri belépésre jogosítanak!
4. A belépőjegy megváltásával a Vendég tudomásul veszi és elfogadja a Házirend rendelkezéseit.
5. A belépőjegy megvásárlásakor a Vendégek nyugtát kapnak, melyet távozásig kötelesek megőrizni. A Strand használatának jogosultságát igazoló színes karszalagot – melyet a belépéskor a pénztáros ad át – a csuklóra rögzítve kötelesek hordani. A Vendégek a belépőjegy vásárlásakor esetleges számlaigényüket kötelesek jelezni a pénztáros részére. A Strand pénztára eltérő üzemeltetői működtetés hiányában 18:40 órakor bezár. 18.30 órát követően a Strand területére további Vendégek nem léphetnek be.
6. A szolgáltatás díja csak a pénztárban fizethető ki bankkártyával, SZÉP kártyával vagy készpénzzel (erről a pénztáros ad információt). Kaució csak készpénzzel fizethető.
7. A szolgáltatás ára a kiszolgálási díjat is magában foglalja, ezért a Strand dolgozója semmiféle külön juttatást nem kérhet. A pénztáros kivételével, a Strand más dolgozója készpénzt nem vehet át a vendégtől.
8. A medencék elhagyására Strandzárás előtt 15 perccel kötelesek a Vendégek. A Strand területét a Vendégek záróráig kötelesek elhagyni. Az esetlegesen ennél később távozó Vendég kaucióját aznap nem áll módunkba visszafizetni, és ha három nap után a Vendég nem jelentkezik a kaucióért, úgy akkor az a pénztárba véglegesen bevételezésre kerül, azt a Vendég vissza nem követelheti.
9. A nyitvatartási rendtől való eltérés esetén hirdetményben értesíti az Üzemeltető a Vendégeket.
10. Kedvezményes jegy kizárólag érvényes, kedvezményre jogosító kártya, érvényes diák- illetve nyugdíjas igazolvány, lakcímkártya felmutatása és ellenőrzése mellett vásárolható. A kedvezményre jogosító igazolványt a belépőjegy vásárlásakor köteles a Vendég felmutatni. Diákjegy 18 éves korig adható ki a diák igazolvánnyal rendelkező nappali tagozaton tanuló középiskolai intézmény diákjai részére.
11. A Strand alap- és kiegészítő szolgáltatásait a Vendégek saját felelősségükre vehetik igénybe.
12. A Strand területére a Vendégek a beléptető kapukon keresztül, érvényes jegy vagy belépő kezelését követően jogosultak belépni. A napi belépőjegy a vásárlás napjára érvényes. A napi belépőjegy vissza nem váltható, egyszeri belépésre jogosítja birtokosát. A jegy a Strand területének elhagyását követően újbóli belépésre nem jogosítja birtokosát.
13. 14. életévét be nem töltött gyermekek kizárólag kísérettel tartózkodhatnak a Strand területén, és nagykorú kísérő felelősségére használhatják a Strand szolgáltatásait/létesítményeit, különös tekintettel a medencékre és a vízi csúszdákra.
14. A pihenőágyakat minden Vendég rendeltetés szerűen, térítés ellenében használhatja.
15. A Strand létesítményeit, szolgáltatásait mindenki csak saját felelősségére használhatja.
16. Az üzemidőt, a Strand vezetősége indokolt esetben, az ügyvezető engedélye mellett megváltoztathatja (eső, hirtelen lehűlés, villámlás, műszaki hiba stb.). A változásról a pénztárnál kifüggesztett hirdetmény, a hangosbemondó és az uszoda honlapján közzétett ismertető segítségével tájékozódhatnak a vendégek.
17. A teljeskörű szolgáltatástól eltérő üzemmenetről a Strand pénztáránál írásban, hirdetmény formájában kell tájékoztatni a vendégeket. A Strandvendég a belépőjegy megvásárlásával mindezt tudomásul veszi, a megváltozott helyzetből adódóan, későbbi kártérítésre – jegyvisszaváltásra nem lesz jogosult.
18. Úszásoktatást, a pénztárnál megváltott jegy (vagy bérlet) ellenében csak úszásoktató, edző, testnevelő tanár végezhet.

II. Medencék

19. A medencék használata előtt zuhanyozó és lábmosó használata kötelező! A medencék használata után a zuhanyozó használata ajánlott, míg a használat után a lábmosó használata kötelező!
20. A medencék biztonsági felügyeletéért, a medencék vizének, a medencék környezetének a tisztaságáért, a mentőfelszerelések készenlétben tartásáért, a mentőládák felszereléséért, a vízből mentettekhez az orvos/mentőtiszt kihívásáért (akkor is, ha a mentés látszólag zavartalanul folyt le és a mentett jól érzi magát) az uszodamester/úszómester felelős.
21. A gyermekmedencét kizárólag gyermekek használhatják, a kihelyezett tájékoztató tábláknak megfelelően. Felnőttek csak indokolt esetben tartózkodhatnak a medencében.
22. A Vendég számára mély vizet csak úszni tudó vendégeink vehetik igénybe. Kivéve ez alól a szakképzett úszás oktatóval felügyelt úszásoktatás alkalmát, vagy úszni tudó kísérővel együtt, a kísérő felelősségére történő jelenlétet.
23. A pancsoló medencét 6. életévüket be nem töltött gyermekek jogosultak használni nagykorú felügyelete mellett.
24. Kísérők a pancsoló medencét kizárólag gyermekfelügyelet céljából vehetik igénybe.
25. Az élménymedencét, az úszómedencét, a sodrómedencét vízbiztonsággal rendelkező személyek jogosultak igénybe venni.
26. A medencét a nyitvatartási idő vége előtt 15 perccel el kell hagyni.
27. A medencébe ejtett tárgyakért, értékekért stb. felelősséget a Strand nem vállal, lefolyók-, csővezetékek ez okból történő szétszedését, ellenőrzését stb. a Strand nem vállalja.

III. Csúszda

28. A 120 cm vállmagasság alatti gyermekek szülői felelősség vállaló nyilatkozat kitöltését követően vehetik igénybe a nagycsúszdákat.
29. A csúszdák használata során a kezelőszemélyzet utasításainak betartása kötelező.
30. A csúszdamedence csobbanó medenceként üzemel. A csobbanó medencében huzamosabb ideig tartózkodni, fürödni tilos! A csúszdákat igénybe vevő Vendégek a csúszás befejezését követően a csúszda medencét kötelesek mielőbb elhagyni.
31. A csúszdák használata esetén kötelező a kezelő személyzet utasításának, a csúszdák indítóállása melletti információs táblák és az indító automatika jelzéseinek betartása. (testtartás, súlykorlátozás, védőtávolság, érkező medence elhagyása)
32. A csúszdák használata veszélyes, ezért mindenki saját felelősségre veheti igénybe azokat. A 120 cm vállmagasság alatti gyermekek csúszdázása érdekében aláírt felelősségvállaló nyilatkozattal a gyermekért felelős Strandra érkezett felnőtt (gondviselő, szülő, ill. egyéb, az érintett gyermek Strandon való tartózkodásáért felelős nagykorú személy) elismeri, hogy
(1) a csúszdázás veszélyeivel tisztában van
(2) a gyermek csúszda használatáért teljes felelősséggel tartozik.

IV. Közbiztonság

33. Az öltözőszekrényben elhelyezett, illetve a Strand területén őrizetlenül hagyott tárgyakért felelősséget nem vállalunk. Az öltözőszekrény kulcsának elvesztése esetén a tárgyak visszaszolgáltatása a Strand napi zárását követően történhet, és a kaució nem kerül visszafizetésre. Az értékeket elsődlegesen az öltözőszekrény kulcsot visszahozó személynek szolgáltatjuk ki, tehát nem vállalunk felelősséget azért, ha a kulcsot illetéktelen hozza vissza. Az öltözőszekrényt minden nap a távozáskor ki kell üríteni.
34. A Vendégek által talált tárgyak leadása a pénztárban történik. Amennyiben a talált tárgy jogos tulajdonosa jelentkezik, személyi igazolványának felmutatásával és aláírásával kell az átvételt igazolnia. A talált tárgyak a műszakvezetőnél vehetők át a nyitvatartási időben, kivétel a záróra előtti fél óra. A talált tárgyakat csak harminc napig őrizzük meg.
35. A Strandterületek megfigyelésére az üzemeltető zárt rendszerű műszaki megoldással kiépített elektronikus megfigyelő rendszert (a továbbiakban: kamerarendszer) üzemeltet a következő feltételekkel:
36. A kamerarendszer kizárólag az emberi élet, a testi épség, a személyi szabadság védelmét, a jogsértő cselekmények megelőzését és bizonyítását, valamint a vagyon védelmét szolgálja, alkalmazása e célok eléréséhez elengedhetetlenül szükséges mértékig terjed, és nem jár az információs önrendelkezési jog aránytalan korlátozásával.
37. Kamerarendszer nincs elhelyezve olyan helyiségben, amelyben a megfigyelés – a helyiség rendeltetéséből fakadóan – az emberi méltóságot sértheti (pl. öltöző, illemhely).
38. A kamerarendszer megfelel a mindenkori legmagasabb adatbiztonsági szint és a felvételek automatikus rögzítése követelményeinek. A felvételek a rögzítést követő 5 napig kerülnek tárolásra abból a célból, hogy azok a rögzítés helyszínén elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult büntető-, szabálysértési vagy más hatósági, bírósági eljárásban – ideértve az érintett személy által, jogainak érvényesítése céljából indított eljárásokat, akár a polgári peres eljárást is – bizonyítékul, az erre törvényben felhatalmazott adatkezelők által felhasználhatóak legyenek. E határidő lejártát követően a fel nem használt felvételeket haladéktalanul törölni kell úgy, hogy azok többé ne legyenek helyreállíthatóak.
39. A kamerarendszer által rögzített felvételekhez kizárólag a rendszer üzemeltetője férhet hozzá, azokat csak a szerződésből fakadó kötelezettségei érvényesítéséhez szükséges és a jogsértő cselekmény megelőzése vagy megszakítása érdekében mellőzhetetlen esetben jogosult megismerni, és a felvételeket csak a bíróság, a szabálysértési vagy más hatóság részére továbbíthatja. A továbbításra kizárólag törvényben meghatározott esetekben és a felvételre igényt tartó adatkezelési jogalapjának megfelelő igazolása után kerülhet sor. A felvételeket a továbbítás megtörténte után haladéktalanul törölni kell.
40. Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kamerarendszer által rögzített felvétel érinti, a felvétel rögzítésétől számított öt napon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak üzemeltetője ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített felvételt haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben a megkeresésre attól számított hatvan napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték nem kerül sor, a rögzített felvételt haladéktalanul törölni kell úgy, hogy azok többé ne legyenek helyreállíthatóak.
41. A felvételen szereplő természetes személy érintett számára biztosítani kell valamennyi, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben felsorolt jognak az ott meghatározott korlátozások figyelembevételével történő gyakorlását.
42. A felvételek megismeréséről jegyzőkönyvet kell készíteni, a melynek tartalmaznia kell a rögzített felvételt, az annak megismerésére jogosult személy nevét, továbbá az adatok megismerésének okát és idejét.
43. A belépő megvásárlásával a Vendég a kamerarendszerre vonatkozó tájékoztatást tudomásul veszi!

V. A Strand területén betartandó előírások

44. A Strand szolgáltatásait egészséges, fertőző vagy fertőzést okozó betegségtől, továbbá felületi vagy mélyebb szövetet érintő bőrsérüléstől mentes Vendégek vehetik igénybe. A fenti tünetekkel rendelkező személyek nem jogosultak a Strand szolgáltatásait igénybe venni.
45. Az ittas, kábítószer, vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt álló Vendégek a Strand területére nem léphetnek, illetőleg kötelesek a Strand területét elhagyni. A Strand területén a Vendégek kötelesek a közegészségügyi és higiéniai szabályokat betartani!
46. A Strand területére állat – az őrkutyás biztonsági szolgálat feladatai ellátásához szükséges kutyát és a vakvezető, terápiás kutyát kivéve – nem vihető be, illetve állat ott nem tartható.
47. Szemetet, hulladékot az erre kijelölt hulladékgyűjtőbe kötelesek elhelyezni a Vendégek.
48. Tilos
(1) a Vendégek elől elzárt területekre belépni, a lezárt eszközöket, pályákat használni;
(2) 7. életévét betöltött Vendég részére a különböző nemű öltözőkbe, zuhanyozókba történő belépése és tartózkodása;
(3) a Strand területén olyan magatartást tanúsítani, ami saját vagy mások testi épségét veszélyezteti, a strandolók vagy pihenni vágyó Vendégek nyugalmát zavarja;
(4) medencék oldalfalairól lendületből nekifutással beugrani;
(5) forró vagy felhevült testtel a medencék használata;
(6) a Strand területén tudatmódosító, vagy más bódító szer használata és fogyasztása;
(7) a szemetelés, tűzrakás, jármű vagy más testi épséget és egészséget veszélyeztető tárgy behozatala, használata;
(8) a Strand területén a kijelölt dohányzóhelyen kívül TILOS A DOHÁNYZÁS! A Strand területén a kijelölt dohányzóhely DOHÁNYZÁSRA KIJELÖLT HELY külön jelzéssel került megjelölésre;
(9) a medencébe – beleértve a gyermek- és tanmedencét is – nem szobatiszta gyermeket bevinni, kivéve a speciális zárt úszópelenkával ellátott gyermeket a gyermekmedencébe.;
(10) a medencéket speciális széklet-, vizelet visszatartási problémák miatt nem kisgyermeknek egészségügyi pelenkával, betéttel igénybe venni;
(11) a közös medencéket előstrand (zuhany), lábmosó használata nélkül igénybe venni, medencékben tisztálkodó szert használni;
(12) a vizet szennyezni;
(13) a medencékbe törékeny tárgyat (poharat stb.) labdát, úszógumit, vagy bármely baleset, sérülés előidézésére alkalmas, ill. vendégeket zavaró (a medencékben nem a Strand által rendszeresített eszközt) dolgot bevinni, kivétel az edzések, oktatások, terápiás órák időtartamában az edzők, oktatók, terapeuta felelősségében és engedélyében az edzéshez, oktatáshoz, terápiához szükséges mértékben;
(14) a medencékbe olyan öltözékben bemenni, amely felületének mérete okán közegészségügyi, vízminőségi és balesetvédelmi szempontból aggályos. Erre tekintettel a medencéket az alsó testrészen legfeljebb térdig érő, a felső testrészen pedig kizárólag vállig érő Strandruhában szabad igénybe venni;
(15) a medencéket utcai ruhában és/vagy mezítelen testtel használni;
(16) a medencékbe ételt/italt vinni, azt ott fogyasztani;
(17) olajos, homokos testtel a medencéket használni;
(18) az úszni nem tudóknak a mély vizet használni;
(19) a Strand területén engedély nélkül szórólapot osztani, illetve elhelyezni;
(20) a Vendég által hozott hajszárítót használni, kivétel az uszoda öltözője, ott is csak a használó saját felelősségére;
(21) a Strand területére gépjárművel behajtani;
(22) a Strand területén tüzet rakni, rádiót, CD, MP3 stb. lejátszót, illetve bármilyen más, zene lejátszására alkalmas eszközt, továbbá hangszereket oly módon használni, hogy az másokat zavarjon;
(23) közerkölcsöt, közrendet sértő módon viselkedni, az együttélés szabályait megsérteni, például:
obszcén, trágár megjegyzések kinyilvánítása,
fizikális bántalmazás,
faji, etnikai, vallási hovatartozás, szexuális beállítottság miatti gyűlöletkeltés,
szexuális indíttatású testi érintkezés.
(24) a Strand létesítményeiben ügynöki, politikai tevékenységet folytatni;
(25) a Strand területén szerencsejátékot űzni;
(26) a Strand teljes területén szeszes italt fogyasztani. A tilalom a büfé előterére nem vonatkozik;

VI. Rendkívüli helyzetek

49. Üzemeltető az életet és a testi épséget veszélyeztető rendkívüli időjárási viszonyok között (viharjelzés, hirtelen felhőszakadás, vagy egyéb időjárási tényező) a medencék használatát ideiglenesen, vagy az adott naptári napra vonatkozóan jogosult szüneteltetni. A korlátozást, a medencék elhagyására történő felszólítást hangosbemondó segítségével köteles a Vendégek tudomására hozni. A Vendégek ebben az esetben kötelesek a medencéket elhagyni. Azt a Vendéget, aki a felszólításnak nem tesz eleget, a Strand személyzete a medence elhagyására szólítja fel. A fenti felszólítás ellenére történő medencehasználat a Strand területéről történő azonnali kitiltást vonja maga után. A medencehasználat időjárási okokból történő ideiglenes, vagy végleges jellegű korlátozásából eredően a Strand a Vendégek részére kártérítést nem köteles fizetni.
50. Technikai, vagy egyéb más okból a vízi csúszdák vagy medencék üzemeltetésből történő lezárása jelzőszalagos lekerítéssel, figyelmeztető felirat és figyelmeztető piktogram kihelyezésével történik. Tilos a Vendégek elől lezárt területekre belépni, a lezárt eszközöket, pályákat használni! A lezárást, egyéb korlátozásokat és a figyelmeztető jelzéseket figyelmen kívül hagyó Vendégek kötelesek az ebből eredő károkért helytállni. Ezen károk körébe tartozik az Üzemeltető sérelmére bekövetkező vagyoni és nem vagyoni károk köre is.
51. Technikai hibából eredő szolgáltatás csökkenésnél az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy saját hatáskörében döntse el, hogy alkalmaz-e díjváltozást.
52. A Strand berendezési, felszerelési, kölcsönzési tárgyaira a Vendégek kötelesek vigyázni. A szándékos vagy gondatlan károkozás, mulasztás az okozott kár megtérítése iránti eljárást vonja maga után.
53. Tűz-, bombariadó, egyéb rendkívüli esemény esetén a Strand alkalmazottainak utasításait kell követni.

VII. Személyzet

54. A Strand területén üzemidőben elsősegélyhely üzemel. Minden sérülést, rosszullétet a Strand legközelebbi munkatársának azonnal köteles a Vendég jelezni! Elsősegélynyújtó a mindenkori úszómester, a Strand nyitva tartásán kívüli edzések során az edző. A sérülés, rosszullét ellátásáról az érintett úszómester nyilvántartást köteles vezetni. Az érintett Vendégnek a „sérülési napló”-ba tett bejegyzést alá kell írnia.
55. A Strand biztonsági felügyeletéért, az általános tisztaságért, káresetek, vendégpanaszok, balesetek, talált tárgyak kezeléséért, az események naplózásáért, hatósági ellenőrzések esetén az ellenőrzésben való közreműködésért a műszakvezető a felelős.
56. Rendkívüli esemény és baleset esetén a Strand vezető értesítése kötelező!
57. A Strand személyzetének kötelessége a Strand rendjét biztosítani, szükség esetén hatóságok bevonásával.
58. A Strandon felelős szolgálati tevékenységet ellátó (strandvezető, műszakvezető, strandmester, uszodamester) hivatalos személynek tekintendő, és mint ilyet, a hivatalos személyekre vonatkozó védelem illeti meg.

VIII. Jogok, kötelességek

59. A belépőjegy megvásárlásával a Vendég hozzájárul, hogy a Strandon készült fotókat, felvételeket, a Strand saját reklám és promóciós tevékenységéhez eseti jelleggel szabadon felhasználhassa.
60. A Strandolók a szolgáltatás módjára, minőségére, a kiszolgáló személyzet magatartását illetően, a Strand üzemeltetésével kapcsolatosan kifogást vagy elismerést tehetnek a pénztárban erre a célra elhelyezett Vásárlók könyvében, vagy a Fogyasztóvédelmi Hatóságnál a törvényben rögzített módon.
61. A Strand köteles a panaszt, észrevételt, javaslatot a vonatkozó szabályok szerint kivizsgálni, illetőleg ennek alapján intézkedni, a hatályos jogszabályok által előírt határidőben köteles megválaszolni.
62. A csoportok, különös tekintettel a gyermekcsoportok vezetői felelősek a csoport fegyelméért, élet-, baleset-, és vagyonbiztonságáért, a Házirendben foglaltak betartásáért és betartatásáért.
63. Iskolai, óvodai, egyesületi, egyéb szervezésben érkező csoportokat, kísérői, edzői felügyelet nélkül hagyni tilos, különösen az uszodai rendes nyitvatartási időn kívüli edzések, foglalkozások alatt, a Strandon való teljes tartózkodásuk idején, mindaddig, míg a Strandot el nem hagyják, kísérői, edzői felügyelet kell biztosítani a számukra!
64. Az úszómesterek, illetve a személyzet útmutatásait minden vendégnek be kell tartani.
65. A játszótéri eszközöket az ott feltüntetett korú Vendég térítés nélkül veheti igénybe. A játszótér játékai, csúszda, a sportpálya és sporteszközök csak saját felelősségre, rendeltetésszerűen használhatók.
66. A Strand szolgáltató helyeit, szolgáltatásait különösen az úszómedencék mélyvízi részeit, játékokat és tornaszereket, csúszdát mindenki csak saját felelősségére veheti igénybe.
67. A Vendég hibájából, a létesítmények nem rendeltetésszerű használatából eredő balesetekért, károkért felelősséget nem vállalunk. A Strand területén működő kereskedelmi egység és egyéb, az üzemeltetővel szerződéses jogviszonyban álló szolgáltatók által a vendégeknek okozott károkért a Strand felelősséget nem vállal.
68. Bármilyen rendkívüli eseményt, személyi sérülést, tűzesetet, balesetveszélyes eszköz vagy tárgy jelenlétét kérjük jelezzék a személyzetnek, akik a megfelelő szabályzat alapján kötelesek haladéktalanul intézkedni.
69. Bármely szolgáltatás jogosulatlan használata esetén a személyzet a további szolgáltatások igénybe vételét megtagadhatja, illetve a vendéget a létesítmény elhagyására kötelezheti, a Vendég kártalanítása nélkül.
70. A Házirend betartása, betartatása a Strand területén tartózkodó minden vendégre és a személyzetre nézve kötelező.
71. A Strand igénybevétele során a vendégek kötelesek a HÁZIREND előírásait betartani. A belépőjegy megvásárlásával a HÁZIREND rendelkezéseit a Strand vendégei önmagukra nézve kötelező érvényűnek ismerik el.
72. Aki szándékosan, vagy gondatlan magatartásával kárt okoz, attól az üzemeltető a kár megtérítését igényelheti.
73. A HÁZIRENDBEN foglalt előírásokat kérjük megtartani. Ezért aki az ebben foglaltak betartását nem vállalja, vagy figyelmeztetés ellenére nem tartja be, attól a szolgáltatás megtagadható.
74. Aki a jelen rendelkezésben foglaltakat nem tartja be, attól a szolgáltatás megvonható, indokolt esetben a Strand területéről kitiltható, függetlenül a már megvásárolt szolgáltatási díjtól és a Házirend nem ismeretétől.
75. A vendéget ért káresetről káreseti jegyzőkönyvet kell felvenni, amely alapja lehet a kár megtérítésének. A káreset mértékéről és megtérítéséről a jegyzőkönyv alapján az üzemeltető dönt.

IX. Szankciók

76. Az úszómesterek, csúszdaüzemeltető személyzet, biztonsági őrök, valamint a Strand munkatársainak kérését, illetve utasításait minden esetben be kell tartani!
77. A Strandról kitiltható az a személy,
78. aki a Házirendet megsérti, és tevékenységét a személyzet figyelmeztetése után sem szünteti meg;
79. akinek a Strand területén tanúsított magatartása kirívóan közösségellenes, másokban megbotránkozást, riadalmat kelthet, és amellyel kapcsolatosan panaszos bejelentés érkezik, vagy a személyzet kénytelen rendőrségi kiszállást kérni, illetve rendőrségi feljelentést tenni;
80. akinek a magatartása fizikai erőszakot, más Vendég egészségét, testi épségét veszélyezteti vagy bármilyen szexuális jellegű cselekményt valósít meg.
81. A kitiltott személyekről az ügyvezető határozatot hoz, melyről az üzemeltető nyilvántartást vezethet.
82. Aki a Strand berendezéseit szándékosan megrongálja, vagy eltulajdonítja, valamint a Strandvizet szennyezi, az a kár, a kieső bevétel megtérítésére is kötelezhető, ellene szabálysértési eljárás indítható és a Strand területéről eltávolítható, teljes szezonra kitiltható. Az ügy súlyosságától függően, hatósági intézkedés kérhető.
83. A Strand területéről történő kitiltás az okozott kártól, a Házirend megsértésének súlyosságától és gyakoriságától, a Vendégek közérzetének rombolásától függően lehet aznapi, néhány napos, továbbá egész szezonra kiterjedő.
84. Azon személy, személyek, akik ellen a házirend megsértése, vagy a vendégek zavarása miatt hatósági segítséget kell kérni, a szezon időtartamára automatikusan kitiltásra kerülnek a Strand területéről.

Hatályos: 2017. augusztus. 01-től

Gáspár András
ügyvezető
Tapolcai Városgazdálkodási Kft

DOHÁNYZÁS CSAK A TÁBLÁVAL KIJELÖLT TERÜLETEN ENGEDÉLYEZETT!

Üzemeltető:

Tapolcai Városgazdálkodási Kft.
8300 Tapolca, Berzsenyi Dániel u.9.
TEL.: 87/414-242

A fürdőzőnek jogában áll a szolgáltatás módja, minősége, vagy a kiszolgáló dolgozók magatartása ellen
kifogást emelni, s azt a strandfürdővezetői irodában elhelyezett vásárlók könyvébe bejegyezni.